• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
9

Kontakt:

Napíšte nám:

Stavebníctvo

Ohlásenie drobnej stavby
Prílohy:
1.) Jednoduchý situačný náčrt podľa pozemkovej mapy katastra nehnuteľností s vyznaèením umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi susednými pozemkami s polohou stavieb na nich – 2x
2.) Kópia katastrálnej mapy z katasterportálu - 1x
3.) Výpis z listu vlastníctva z katasterportálu – 1x
4.) Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností, najmä ak pre realizáciu drobnej stavby je nutné použiť susednú nehnuteľnosť – 1x
5.) Súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi – 1 x
6.) Vyhlásenie kvalifikovanej osoby, ktorá bude zabezpečovať vedenie stavby, ak žiadateľ bude realizovať drobnú stavbu svojpomocne

Prílohy:
1.) Kópia katastrálnej mapy z katasterportálu – 1x
2.) Výpis z listu vlastníctva z katasterportálu – 1x
3.) Súhlas všetkých spoluvlastníkov stavby, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi – 1x

Prílohy:
1.) Kópia katastrálnej mapy z katasterportálu – 1x
2.) Výpis z listu vlastníctva z katasterportálu – 1x
3.) Súhlas všetkých spoluvlastníkov stavby, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi – 1x

Žiadosť sa predkladá Spoloènému stavebnému úradu v Trebišove.
1. Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práce k stavbe a k pozemkom (list vlastníctva, zmluvy)
2. Snímka z mapy
3. Technologický opis prác, prípadne aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku
4. Doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a organizáciami spravujúcimi rozvodné siete a s úèastníkmi konania, pokiaľ sa o odstránenie stavby vopred uskutoènili
5. Stanoviská, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov
6. Pri stavbách, ktoré nebude odstraòovať oprávnená firma, dohodne s kvalifikovanou osobou, ktorá sa zaviazala zabezpeèovať odborný dozor nad prácami spojenými s odstránením stavby, ak vlastník sám nie je spôsobilý dozor vykonávať
Doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 6,50 €

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: