ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Komenského 52, 041  26  Košice

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
OU-KE-OSZP1-2024/002749-251
Vybavuje/linka
Ing. Petronela Sedláková/

055/6001225
K​o​š​i​c​e​
14. 05. 2024
Vec
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030) – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 30.04.2024 Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)“. Správu o hodnotení Vám podľa § 10 ods. 3 zákona, ako dotknutej obci, zasielame (formou zverejnenia). Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu je sprístupnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravne Žiadame Vás, aby ste podľa § 11 ods. 1 zákona, ako dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia správy o hodnotení strategického dokumentu a informácii o zverejnení návrhu strategického dokumentu informovali o nich verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň jej oznámili, kde a kedy možno do správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu musia byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní. Vaše písomné stanovisko k správe a k návrhu strategického dokumentu podľa § 12 ods.1 zákona a potvrdenie o zverejnení oznámenia o zmene strategického dokumentu (dátumy od kedy - do kedy bolo oznámenie zverejnené) prosíme doručiť najneskôr do 21 dní od doručenia tohto listu na adresu: Okresný úrad Košice Odbor starostlivosti o životné prostredie Komenského 52 040 01 Košice Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe. Na stanoviská doručené po tejto lehote nebude príslušný orgán v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona prihliadať. Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu. Zároveň Vám oznamujeme, že podľa § 11 ods. 4 zákona sa uskutoční dňa 29.05.2024 o 11.15 hod. v budove Úradu Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, v zasadačke č. 310 na 2. poschodí verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)“.
RNDr. Darina Barabasová
vedúca oddelenia
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​5​5​6​0​0​1​3​8​4​
E-mail
o​s​z​p​.​k​e​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
w​w​w​.​m​i​n​v​.​s​k​
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k číslu OU-KE-OSZP1-2024/002749-251
Obec Bačkovík, Bačkovík, 044 45 Bačkovík Obec Baška, Baška 71, 040 16 Baška Obec Belža, Belža 80, 044 58 Belža Obec Beniakovce, Beniakovce 44, 044 42 Beniakovce Základná škola s MŠ, Bohdanovce, Bidovce 210, 044 45 Bidovce Obec Blažice, Blažice 53, 044 16 Blažice Obec Bočiar, Bočiar, 044 57 Bočiar Obec Bohdanovce, Bohdanovce 142, 044 16 Bohdanovce Obec Boliarov, Boliarov 25, 044 47 Boliarov Obec Budimír, Budimír 19, 044 43 Budimír Obec Bukovec, Bukovec 83, 044 20 Bukovec Obec Bunetice, Bunetice 5, 044 47 Bunetice Obec Buzica, Buzica, 044 73 Buzica Obec Cestice, Cestice 89, 044 71 Cestice Obec Čakanovce, Čakanovce 79, 044 45 Čakanovce Obec Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa Obec Čečejovce, Buzická 55, 044 71 Čečejovce Obec Čižatice, Čižatice, 044 47 Čižatice Obec Debraď, Debraď 147, 045 01 Debraď Obec Drienovec, Drienovec 368, 044 01 Drienovec Obec Družstevná pri Hornáde, Hlavná 38, 044 31 Družstevná pri Hornáde Obec Ďurďošík, Ďurďošík, 044 45 Ďurďošík Obec Ďurkov, Ďurkov 274, 044 19 Ďurkov Obec Dvorníky-Včeláre, Dvorníky - Včeláre, 044 02 Dvorníky-Včeláre Obec Geča, Kostolná 382/8, 044 10 Geča Obec Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč Obec Rákoš, okres Košice-okolie, Rákoš 130, 044 16 Rákoš Obec Rankovce, Rankovce 10, 044 45 Bidovce Obec Rešica, Rešica 112, 044 73 Rešica Obec Rozhanovce, SNP 121/48, 044 42 Rozhanovce Obec Rudník, Rudník 205, 044 23 Rudník Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov Obec Sady nad Torysou, Sady nad Torysou, Byster 189, 044 41 Sady nad Torysou Obec Seňa, Seňa 200, 044 58 Seňa Obec Skároš, Skároš 91, 044 11 Skároš Obec Slančík, Slančík 83, 044 17 Slančík Obec Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec Obec Slanská Huta, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta Obec Slanské Nové Mesto, Slanské Nové Mesto, 044 18 Slanské Nové Mesto Obec Sokoľ, Kostolianska 159/10, 044 31 Sokoľ Obec Sokoľany, Sokoľany 193, 044 57 Sokoľany Obec Svinica, Svinica 282, 044 45 Svinica Obec Šemša, Šemša 116, 044 21 Šemša Obec Štós, Štós 143, 044 26 Štós Obec Trebejov, Trebejov, 044 81 Trebejov Obec Trsťany, Trsťany 20, 044 45 Trsťany Obec Trstené pri Hornáde, Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou Obec Turnianska Nová Ves, Turnianska Nová Ves, 044 02 Turnianska Nová Ves Obec Vajkovce, Vajkovce 84, 044 43 Vajkovce Mesto Košice, referát žp, Trieda SNP 48A, 040 11 Košice-Západ Obec Valaliky, Poľná 8, 044 13 Valaliky Obec Veľká Ida, Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida Obec Veľká Lodina, Veľká Lodina, 044 81 Veľká Lodina Obec Vtáčkovce, Vtáčkovce 15, 044 47 Vtáčkovce Obec Vyšná Hutka, Vyšná Hutka, 040 18 Vyšná Hutka Obec Vyšná Kamenica, Vyšná Kamenica 39, 044 45 Vyšná Kamenica Obec Vyšná Myšľa, Hlavná 60, 044 15 Vyšná Myšľa Obec Vyšný Čaj, Vyšný Čaj 85, 044 16 Vyšný Čaj Obec Vyšný Klátov, Vyšný Klátov 131, 044 12 Vyšný Klátov Obec Vyšný Medzev, Hrdinov SNP 152, 044 25 Vyšný Medzev Obec Zádiel, Zádiel 83, 044 02 Zádiel Obec Zlatá Idka, Zlatá Idka, 044 61 Zlatá Idka Obec Žarnov, Žarnov 85, 044 02 Žarnov Obec Ždaňa, Jarmočná 4, 044 11 Ždaňa Obec Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov Obec Hačava, Hačava, 044 02 Hačava Obec Háj, Háj, 044 02 Háj Obec Haniska, Haniska, 044 57 Haniska pri Košiciach Obec Herľany, Herľany 54, 044 45 Herľany Obec Hodkovce, Hodkovce 2, 044 21 Hodkovce Obec Hosťovce, Hosťovce 101, 044 02 Hosťovce Obec Hrašovík, Hrašovík 36, 044 42 Hrašovík Obec Hýľov, Hýľov 21, 044 12 Hýľov Obec Chorváty, Chorváty 57, 044 02 Chorváty Obec Chrastné, Chrastné 86, 044 44 Chrastné Obec Janík, Janík 135, 044 05 Janík Obec Jasov, Námestie sv. Floriána 1, 044 23 Jasov Obec Kalša, Kalša 128, 044 18 Kalša Obec Kecerovce, Kecerovce 92, 044 47 Kecerovce Obec Kecerovský Lipovec, Kecerovský Lipovec 56, 044 47 Kecerovský Lipovec Obec Kechnec, Kechnec 19, 044 58 Kechnec Obec Kokšov-Bakša, Kokšov - Bakša 178, 044 13 Kokšov-Bakša Obec Komárovce, Komárovce 22, 044 55 Komárovce Obec Kostoľany nad Hornádom, Košická 34, 044 31 Kostoľany nad Hornádom Obec Košická Belá, Košická Belá 54, 044 65 Košická Belá Obec Košická Polianka, Košická Polianka 122, 044 41 Košická Polianka Obec Košické Oľšany, Košické Oľšany 118, 044 42 Košické Oľšany Obec Košický Klečenov, Košický Klečenov 9, 044 45 Košický Klečenov Obec Kráľovce, Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce Obec Kysak, Kysak 146, 044 81 Kysak Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida Obec Malá Lodina, Malá Lodina 3, 044 81 Malá Lodina Mesto Medzev, Štóska 6, 044 25 Medzev Obec Milhosť, Milhosť, 044 58 Milhosť Obec Mokrance, Hlavná 38/42, 045 01 Mokrance Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou Obec Mudrovce, Mudrovce, 044 47 Mudrovce Obec Nižná Hutka, Ortášska 85/8, 040 18 Nižná Hutka Obec Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 60, 044 45 Nižná Kamenica Obec Nižná Myšľa, Obchodná 104, 044 15 Nižná Myšľa Obec Nižný Čaj, Nižný Čaj 42, 044 16 Nižný Čaj Obec Nižný Klátov, Hlavná 1, 044 12 Nižný Klátov Obec Nižný Lánec, Nižný Lánec 54, 044 73 Nižný Lánec Obec Nová Polhora, Nová Polhora 95, 044 44 Nová Polhora Obec Nováčany, Nováčany 144, 044 21 Nováčany Obec Nový Salaš, Nový Salaš 75, 044 17 Nový Salaš Obec Obišovce, Obišovce 133, 044 81 Obišovce Obec Olšovany, Olšovany 35, 044 19 Olšovany Obec Opátka, Opátka 17, 044 65 Opátka Obec Opiná, Opiná, 044 47 Opiná Obec Paňovce, Paňovce 8, 044 71 Paňovce Obec Peder, Peder 119, 044 05 Peder Obec Perín-Chym, Perín-Chym 180, 044 74 Perín-Chym Obec Ploské, Ploské 74, 044 44 Ploské Mesto Gelnica, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica Obecný úrad Helcmanovce, Helcmanovce 161, 055 63 Helcmanovce Obec Henclová, Henclová 50, 053 33 Henclová Obec Hrišovce, Hrišovce 67, 053 51 Hrišovce Obec Jaklovce, Nová 464/81, 055 61 Jaklovce Obec Kluknava, Kluknava 177, 053 51 Kluknava Obec Kojšov, Kojšov 3, 055 52 Kojšov Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany Obec Mníšek nad Hnilcom, Mníšek nad Hnilcom 292, 055 64 Mníšek nad Hnilcom Obec Nálepkovo, Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo Obec Prakovce, Prakovce 333, 055 62 Prakovce Obec Richnava, Richnava 261, 053 51 Richnava Obec Smolnícka Huta, Smolnícka Huta 1, 055 65 Smolnícka Huta Obec Smolník, Smolník 1, 055 66 Smolník Obec Stará Voda, Stará Voda 15, 053 34 Stará Voda Obec Švedlár, Švedlár 87, 053 34 Švedlár Obec Úhorná, Úhorná 29, 055 66 Úhorná Obec Veľký Folkmar, Veľký Folkmar, 055 51 Veľký Folkmar Obec Závadka, Závadka 36, 072 33 Závadka Obec Žakarovce, Žakarovce 335, 055 71 Žakarovce Obec Ardovo, Ardovo, 049 55 Ardovo Obec Betliar, Šafárikova 67, 049 21 Betliar Obec Bohúňovo, Bohúňovo 72, 049 12 Gemerská Hôrka Obec Bôrka, Bôrka 5, 049 42 Drnava Obec Brdárka, Brdárka 35, 049 34 Markuška Obec Bretka, Bretka 33, 980 46 Gemerská Panica Obec Brzotín, Máriássyho námestie 167, 049 51 Brzotín Obec Čierna Lehota, Čierna Lehota, 049 36 Slavošovce Obec Čoltovo, Čoltovo 77, 049 12 Gemerská Hôrka Obec Čučma, Čučma 47, 048 01 Rožňava Obec Dedinky, Dedinky 79, 049 73 Dedinky Obec Dlhá Ves, Hlavná 47, 049 55 Dlhá Ves Mesto Dobšiná, SNP 554/20, 049 25 Dobšiná Obec Drnava, Drnava 149, 049 42 Drnava Obec Gemerská Hôrka, Gemerská Hôrka 151, 049 12 Gemerská Hôrka Obec Gemerská Panica, Gemerská Panica 260, 980 46 Gemerská Panica Obec Gemerská Poloma, Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma Obec Gočaltovo, Gočaltovo 47, 049 32 Štítnik Obec Gočovo, Gočovo 92, 049 24 Vlachovo Obec Hanková, Hanková 35, 049 34 Markuška Obec Henckovce, Henckovce 60, 049 23 Nižná Slaná Obec Honce, Honce 54, 049 32 Štítnik Obec Hrhov, Hrhov 363, 049 44 Hrhov Obec Hrušov, Obecný úrad 5, 049 43 Hrušov Obec Jablonov nad Turňou, Jablonov nad Turňou 73, 049 43 Jablonov nad Turňou Obec Jovice, Hlavná 50, 049 45 Jovice Obec Kečovo, Kečovo, 049 55 Dlhá Ves Obec Kobeliarovo, Kobeliarovo 78, 049 23 Nižná Slaná Obec Koceľovce, Koceľovce 2, 049 35 Ochtiná Obec Kováčová, Kováčová 28, 049 42 Drnava Obec Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorská Dlhá Lúka 3, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka Obec Krásnohorské Podhradie, Lipová 120, 049 41 Krásnohorské Podhradie Obec Kružná, Kružná 139, 049 51 Kružná Obec Lipovník, okres Rožňava, Lipovník 164, 049 42 Drnava Obec Lúčka, okres Rožňava, Lúčka 39, 049 42 Drnava Obec Markuška, Markuška 18, 049 34 Markuška Obec Meliata, Meliata, 049 12 Gemerská Hôrka Obec Nižná Slaná, Námestie SNP 54 54/54/54, 049 23 Nižná Slaná Obec Ochtiná, Ochtiná 52, 049 35 Ochtiná Obec Pača, Hlavná, 049 41 Krásnohorské Podhradie Obec Pašková, Pašková 66, 049 32 Štítnik Obec Petrovo, Petrovo 29, 049 35 Ochtiná Obec Plešivec, Čsl. armády 1, 049 11 Plešivec Obec Rakovnica, Rakovnica 150, 049 31 Rožňavské Bystré Obec Rejdová, Rejdová 47, 049 26 Rejdová Obec Rochovce, Rochovce 150, 049 36 Slavošovce Obec Roštár, Roštár, 049 35 Ochtiná Obec Rozložná, Rozložná 80, 049 32 Štítnik Mesto Rožňava, Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava 1 Obec Rožňavské Bystré, Rožňavské Bystré 162, 049 31 Rožňavské Bystré Obec Kunova Teplica, Kunova Teplica 127, 049 32 Štítnik Obec Rudná, Rudná 69, 048 01 Rožňava Obec Silica, Silica 43, 049 52 Silica Obec Silická Brezová, Silická Brezová 70, 049 11 Plešivec Obec Silická Jablonica, Silická Jablonica 64, 049 43 Jablonov nad Turňou Obec Slavec, Slavec 109, 049 11 Plešivec Obec Slavošovce, Slavošovce 113, 049 36 Slavošovce Obec Štítnik, Nám. 1. mája 167, 049 32 Štítnik Obec Stratená, Stratená 46, 049 71 Dobšinská Ľadová Jaskyňa Obec Vlachovo, Letná 71, 049 24 Vlachovo Obec Vyšná Slaná, Vyšná Slaná 29, 049 26 Vyšná Slaná Obec Slavoška, Slavoška 27, 049 34 Markuška Obec Bačka, Hlavná 130, 076 84 Bačka Obec Bačkov, Hlavná 201, 076 61 Bačkov Obec Bara, Veľká Bara 7, 076 32 Bara Obec Biel, Hlavná 48, 076 41 Biel Obec Boľ, Hlavná 216/42, 076 53 Boľ Obec Borša, Ružová 188/2, 076 32 Borša Obec Boťany, Kvetná 243/1, 076 43 Boťany Obec Brehov, Hlavná 1/57, 076 05 Brehov Obec Brezina, Brezová 151/32, 076 12 Brezina Obec Byšta, Okružná 9, 076 13 Byšta Obec Cejkov - Matričný úrad, Hlavná 334, 076 05 Cejkov Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 076 17 Čeľovce Obec Čerhov - Matričný úrad, Dlhá 100, 076 81 Čerhov Obec Černochov, Lesná 40/12, 076 32 Černochov Obec Čierna, Hlavná 24/17, 076 43 Čierna Mesto Čierna nad Tisou - Matričný úrad, Námestie pionierov 1, 076 43 Čierna nad Tisou Obec Dargov, Dubčekova 227/4, 076 61 Dargov Obec Dobrá, Hlavná 9/151, 076 41 Dobrá Obec Dvorianky, Lipová s.č. 79, o.č. 1, 076 62 Dvorianky Obec Egreš, Egreš 78, 075 01 Egreš Obec Hraň, SNP 165/39, 076 03 Hraň Obec Hrčeľ, Hlavná 200/30, 076 15 Hrčeľ Obec Hriadky, Hriadky 43, 076 22 Hriadky Obec Kašov, Hlavná 1, 076 02 Kašov Obec Kazimír, Hlavná 93, 076 13 Kazimír Obec Klin nad Bodrogom, Klin nad Bodrogom 34, 076 31 Klin nad Bodrogom Obec Kožuchov, Hlavná 62/35, 076 01 Kožuchov Mesto Kráľovský Chlmec - Matričný úrad, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec 1 Obec Kravany, Potočná 1/6, 076 61 Kravany Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice Obec Kysta, Kvetná 73/2, 076 02 Kysta Obec Ladmovce, Hlavná 46/59, 076 34 Ladmovce Obec Lastovce, Hlavná 306, 076 14 Lastovce Obec Leles, Hlavná 62, 076 84 Leles Obec Luhyňa, Hlavná 40, 076 14 Luhyňa Obec Malá Tŕňa, Tokajská 25/2, 076 82 Malá Tŕňa Obec Malé Ozorovce, Hlavná 108, 078 01 Malé Ozorovce Obec Malé Trakany, Andora Petrika 208, 076 42 Malé Trakany Obec Malý Horeš, Družstevná 233/33, 076 52 Malý Horeš Obec Malý Kamenec, Malý Kamenec 147, 076 36 Malý Kamenec Obec Michaľany - Matričný úrad, Hlavná 108, 076 14 Michaľany Obec Nižný Žipov, Hlavná 177/5, 076 17 Nižný Žipov Obec Novosad - Matričný úrad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad Obec Nový Ruskov, Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov Obec Parchovany - Matričný úrad, Hlavná 470/22, 076 62 Parchovany Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice Obec Poľany, Poľany, 076 84 Poľany Obec Pribeník, S. Petöfiho 276, 076 51 Pribeník Obec Rad, Hlavná 95/10, 076 37 Rad Mesto Sečovce, Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce Obec Sirník, Hlavná 152/21, 076 03 Sirník Obec Slivník, Hlavná 9/29, 076 12 Slivník Obec Slovenské Nové Mesto, Hlavná 79/128, 076 33 Slovenské Nové Mesto Obec Soľnička, 68 68, 076 53 Soľnička Obec Somotor - Matričný úrad, Obchodná 39/7, 076 35 Somotor Obec Stanča, Hlavná 139, 076 16 Stanča Obec Stankovce, Hlavná 1, 076 61 Stankovce Obec Strážne, Ružová 157/21, 076 52 Strážne Obec Streda nad Bodrogom, Hlavná 174/391, 076 31 Streda nad Bodrogom Obec Svätá Mária, Svätá Mária 29, 076 35 Somotor Obec Svätuše, Svätuše, 076 83 Svätuše Obec Svinice, Hlavná 75, 076 37 Svinice Mesto Trebišov - Matričný úrad, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 1 Obec Trnávka, Trnávka, 078 01 Trnávka Obec Veľaty, Staničná 8/12, 076 15 Veľaty Obec Veľká Tŕňa, Hlavná 122/3, 076 82 Veľká Tŕňa Obec Veľké Ozorovce, Hlavná 126, 7801 Veľké Ozorovce Obec Veľké Trakany - Matričný úrad, Rákocziho 419, 076 42 Veľké Trakany Obec Veľký Horeš, Družstevná 333/2, 076 52 Veľký Horeš Obec Veľký Kamenec, Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec Obec Viničky, Tokajská 191/5, 076 31 Viničky Obec Višňov, Hlavná 71/22, 076 61 Višňov Obec Vojčice, P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice Obec Vojka, Hlavná 84/26, 076 83 Vojka Obec Zatín, Hlavná 241/45, 076 53 Zatín Obec Zbehňov, Hlavná 68/30, 078 01 Zbehňov Obec Zemplín, Zemplín, 076 34 Zemplín Obec Zemplínska Nová Ves, Hlavná 182/51, 076 16 Zemplínska Nová Ves Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica Obec Zemplínske Hradište, Obecná 392, 076 01 Zemplínske Hradište Obec Zemplínske Jastrabie, Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie Obec Zemplínsky Branč, Zemplínsky Branč, 076 02 Zemplínsky Branč Obec Baškovce, Baškovce 29, 073 01 Baškovce Obec Beňatina, Beňatina 10, 072 64 Beňatina Obec Bežovce, Bežovce 184, 072 53 Bežovce Obec Blatná Polianka, Blatná Polianka 94, 072 44 Blatná Polianka Obec Blatné Remety, Blatné Remety 26, 072 44 Blatné Remety Obec Blatné Revištia, Blatné Revištia 86, 072 43 Blatné Revištia Obec Bunkovce, Bunkovce 103, 072 44 Bunkovce Obec Fekišovce, Fekišovce 26, 072 33 Fekišovce Obec Hlivištia, Hlivištia 73, 073 01 Hlivištia Obec Horňa, Horňa 146, 073 01 Horňa Obec Husák, Husák 25, 072 51 Husák Obec Choňkovce, Choňkovce 180, 072 63 Choňkovce Obec Jasenov, okres Sobrance, Jasenov 47, 072 42 Jasenov Obec Inovce, Inovce 28, 072 64 Inovce Obec Jenkovce, Jenkovce 210, 072 52 Jenkovce Obec Kolibabovce, Kolibabovce 49, 072 61 Kolibabovce Obec Koňuš, Koňuš 39, 072 63 Koňuš Obec Koromľa, Koromľa 172, 072 62 Koromľa Obec Krčava, Krčava 17, 072 51 Krčava Obec Kristy, Kristy 83, 072 55 Kristy Obec Lekárovce, Lekárovce 505, 072 54 Lekárovce Obec Nižná Rybnica, Nižná Rybnica 125, 073 01 Nižná Rybnica Obec Nižné Nemecké, Nižné Nemecké 100, 072 52 Nižné Nemecké Obec Orechová, Orechová 57, 072 51 Orechová Obec Ostrov, okres Sobrance, Ostrov, 072 55 Porostov Obec Petrovce, Petrovce 124, 072 62 Petrovce Obec Pinkovce, Pinkovce 29, 072 54 Pinkovce Obec Porostov, Porostov 86, 072 55 Porostov Obec Podhoroď, Podhoroď 112, 072 64 Podhoroď Obec Porúbka, okres Sobrance, Porúbka 151, 072 61 Porúbka Obec Priekopa, Priekopa 100, 072 61 Priekopa Obec Remetské Hámre, Remetské Hámre 83, 072 41 Remetské Hámre Obec Ruská Bystrá, Ruská Bystrá 19, 072 64 Ruská Bystrá Obec Ruskovce, Ruskovce 52, 072 42 Ruskovce Obec Ruský Hrabovec, Ruský Hrabovec 51, 072 64 Ruský Hrabovec Obec Sejkov, Sejkov 80, 072 51 Sejkov Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance Obec Svätuš, Svätuš 72, 072 55 Svätuš Obec Tašuľa, Tašuľa 20, 072 52 Tašuľa Obec Tibava, Tibava 131, 073 01 Tibava Obec Úbrež, Úbrež 169, 072 42 Úbrež Obec Vojnatina, Vojnatina 124, 072 61 Vojnatina Obec Veľké Revištia, Veľké Revištia 25, 072 43 Veľké Revištia Obec Vyšná Rybnica, Vyšná Rybnica 119, 072 41 Vyšná Rybnica Obec Vyšné Nemecké, Vyšné Nemecké 55, 072 51 Vyšné Nemecké Obec Vyšné Remety, Vyšné Remety 112, 072 41 Vyšné Remety Obec Záhor, Záhor 121, 072 53 Záhor Obec Bajany, Bajany 161, 072 54 Bajany Obec Bánovce nad Ondavou, Bánovce nad Ondavou 191, 072 04 Bánovce nad Ondavou Obec Beša, okres Michalovce, Beša 107, 076 72 Beša Obec Bracovce, Bracovce 275, 072 05 Bracovce Obec Budince, Budince 25, 076 77 Budince Obec Budkovce, Budkovce 244, 072 15 Budkovce Obec Čečehov, Čečehov 74, 072 11 Čečehov Obec Čičarovce, Čičarovce 90, 076 71 Čičarovce Obec Čierne Pole, Čierne Pole 16, 079 01 Čierne Pole Obec Drahňov, Drahňov 154, 076 74 Drahňov Obec Dúbravka, Dúbravka 88, 072 15 Dúbravka Obec Falkušovce, Falkušovce 179, 072 05 Falkušovce Obec Hatalov, Hatalov 185, 072 16 Hatalov Obec Hažín, Obecný úrad 122, 072 34 Hažín Obec Hnojné, Hnojné 61, 072 33 Hnojné Obec Horovce, Horovce 25, 072 02 Horovce Obec Iňačovce, Iňačovce 141, 072 11 Iňačovce Obec Ižkovce, Hlavná 56, 076 72 Ižkovce Obec Jastrabie pri Michalovciach, Jastrabie pri Michalovciach 53, 072 11 Jastrabie pri Michalovciach Obec Jovsa, Jovsa 73, 072 32 Jovsa Obec Kačanov, Kačanov 66, 072 05 Kačanov Obec Kaluža, Kaluža 4, 072 36 Kaluža Obec Kapušianske Kľačany, Kapušianske Kľačany 27, 079 01 Kapušianske Kľačany Obec Arnutovce, Arnutovce 64, 053 13 Arnutovce Obec Betlanovce, Betlanovce 23, 053 15 Betlanovce Obec Bystrany, Bystrany 121, 053 62 Bystrany Obec Danišovce, Danišovce 33, 053 22 Danišovce Obec Harichovce, 1.mája 25, 053 01 Harichovce Obec Hincovce, Hincovce 28, 053 63 Hincovce Obec Hnilčík, Hnilčík 38, 053 32 Hnilčík Obec Hnilec, Huta 77/6, 053 75 Hnilec Obec Hrabušice, Hlavná 171, 053 15 Hrabušice Obec Chrasť nad Hornádom, Chrasť nad Hornádom 165, 053 63 Chrasť nad Hornádom Obec Iliašovce, Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce Obec Jamník, Jamník 101, 053 22 Jamník Obec Kaľava, Kaľava 63, 053 42 Kaľava Obec Kolinovce 129, Kolinovce, 053 42 Kolinovce Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce Obec Lieskovany, Lieskovany 50, 053 21 Lieskovany Obec Markušovce, Michalská 51, 053 21 Markušovce Obec Matejovce nad Hornádom, Matejovce nad Hornádom 97, 053 21 Matejovce nad Hornádom Obec Mlynky, Mlynky 324, 053 76 Mlynky Obec Odorín, Odorín 266, 053 22 Odorín Obec Olcnava, Jarná 2, 053 61 Olcnava Obec Oľšavka, Oľšavka 39, 053 61 Oľšavka Obec Poráč, Poráč 61, 053 23 Poráč Obec Rudňany, Rudňany 234, 053 23 Rudňany Obec Slatvina, Slatvina 63, 053 61 Slatvina Obec Slovinky, Slovinky 58, 053 40 Slovinky Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves 1 Obec Spišské Tomášovce, Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Obec Spišský Hrušov, Spišský Hrušov 216, 053 63 Spišský Hrušov Obec Teplička, Teplička 83, 052 01 Teplička Obec Vítkovce, Vítkovce 99, 053 63 Vítkovce Obec Vojkovce, Vojkovce 37, 053 61 Vojkovce Obec Žehra, Žehra 104, 053 61 Žehra Obec Klokočov, Klokočov 54, 072 31 Klokočov Obec Krásnovce, Krásnovce 131, 072 01 Krásnovce Obec Krišovská Liesková, Krišovská Liesková 145, 079 01 Krišovská Liesková Obec Kusín, Kusín 130, 072 32 Kusín Obec Lastomír, Lastomír 322, 072 37 Lastomír Obec Laškovce, Laškovce 36, 072 01 Laškovce Obec Lesné, Lesné 81, 071 01 Lesné Obec Ložín, Ložín 31, 072 05 Bracovce Obec Lúčky, okres Michalovce, Lúčky 114, 072 34 Lúčky Obec Malčice, Malčice 176, 072 06 Malčice Obec Malé Raškovce, Malé Raškovce 57, 072 17 Malé Raškovce Obec Markovce, Markovce 48, 072 06 Markovce Obec Maťovské Vojkovce, Maťovské Vojkovce 155, 079 01 Maťovské Vojkovce Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 1 Obec Moravany, Moravany 98, 072 03 Moravany Obec Nacina Ves, Nacina Ves 229, 072 21 Nacina Ves Obec Oborín, Oborín 125, 076 75 Oborín Obec Oreské, Oreské 129, 072 23 Oreské Obec Palín, Palín 233, 072 13 Palín Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom Obec Petrikovce, Petrikovce 71, 072 06 Petrikovce Obec Petrovce nad Laborcom, Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Petrovce nad Laborcom Obec Poruba pod Vihorlatom, Poruba pod Vihorlatom 175, 072 32 Poruba pod Vihorlatom Obec Pozdišovce, Pozdišovce 144, 072 01 Pozdišovce Obec Ptrukša, Ptrukša 170, 076 77 Ptrukša Obec Pusté Čemerné, Pusté Čemerné 4, 072 22 Pusté Čemerné Obec Rakovec nad Ondavou, Rakovec nad Ondavou 209, 072 03 Rakovec nad Ondavou Obec Ruská, Ruská 61, 076 77 Ruská Obec Senné, Senné 230, 072 13 Senné Obec Slavkovce, Slavkovce 115, 072 17 Slavkovce Obec Sliepkovce, Sliepkovce 163, 072 37 Sliepkovce Obec Staré, Staré 208, 072 23 Staré Mesto Strážske, Mestská polícia, Nám. A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske Obec Stretava, Stretava 12, 072 13 Stretava Obec Stretavka, Stretavka 7, 072 13 Stretavka Obec Suché, Suché 150, 071 01 Suché Obec Šamudovce, Šamudovce 99, 072 01 Pozdišovce Obec Trhovište, Trhovište 121, 072 04 Trhovište Obec Trnava pri Laborci, Trnava pri Laborci 163, 072 31 Trnava pri Laborci Obec Tušice, Tušice 130, 072 02 Tušice Obec Tušická Nová Ves, Tušická Nová Ves 167, 072 02 Tušická Nová Ves Mesto Veľké Kapušany, Sídl. L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany Obec Veľké Raškovce, Veľké Raškovce 122, 076 75 Veľké Raškovce Obec Veľké Slemence, Veľké Slemence, 076 77 Veľké Slemence Obec Vinné, Vinné 508, 072 31 Vinné Obec Vojany, Vojany 72, 076 72 Vojany Obec Voľa, Voľa 36, 072 21 Voľa Obec Vrbnica, Vrbnica 25, 072 16 Vrbnica Obec Vysoká nad Uhom, Školská 313, 072 14 Vysoká nad Uhom Obec Zalužice, Zalužice, 072 34 Zalužice Obec Závadka, okres Michalovce, Závadka 101, 072 33 Závadka Obec Zbudza, Zbudza 71, 072 23 Zbudza Obec Zemplínska Široká, Zemplínska Široká 304, 072 13 Zemplínska Široká Obec Zemplínske Kopčany, Zemplínske Kopčany 56, 072 17 Zemplínske Kopčany Obec Žbince, Žbince 34, 072 16 Hatalov