ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie mieru 804/1, 075  01  Trebišov

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
OU-TV-OSZP-2024/005448-004
Vybavuje/linka
Ing. Pač/+421/961 715 767
T​r​e​b​i​š​o​v​
15. 04. 2024
Vec
Zmeny a doplnky č.5 ÚPN obcí Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce a Zbehňov, časť obce Veľké Ozorovce – zaslanie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu a žiadosť o stanovisko
Obstarávateľ, Obec Veľké Ozorovce, Hlavná 264/126, 078 01 Veľké Ozorovce, IČO 00332046, predložil Okresnému úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu (ďalej len „oznámenie“) „Zmeny a doplnky č.5 ÚPN obcí Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce a Zbehňov, časť obce Veľké Ozorovce“, ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákon o posudzovaní ako dotknutej obci zasielame. Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa §4 ods. 2 písm. c) zákon o posudzovaní, predmetom zisťovacieho konania podľa tohto zákona. Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-5-upn-obci-zemplinska-teplica-velke-ozorovce-male-ozor Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie Vás žiada, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní, ako dotknutá obec, informovali do 3 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť zverejnením oznámenia, formou informácie o oznámení, povinne na úradnej tabuli, nepovinne miestnou tlačou, miestnou televíziou alebo podobne a zároveň verejnosti oznámili kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia. Vaše písomné stanovisko podľa § 6 ods. 6 zákon o posudzovaní doručte na adresu: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, M.R.Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov, do 15 dní od doručenia oznámenia. Zašlite aj stanovisko odkedy dokedy bolo oznámenie zverejnené. Dovoľujeme požiadať o zaslanie stanoviska aj v elektronickej podobe na e-mail: igor.pac@minv.sk. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č.5 ÚPN obcí Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce a Zbehňov, časť obce Veľké Ozorovce Okresnému úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie na adresu: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na ŽP, M.R.Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov do 15 dní odo dňa keď bolo oznámenie zverejnené podľa §6 ods. 5 zákon o posudzovaní. Podľa § 63 zákona o posudzovaní je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu. Konzultácie možno vykonať v pracovných dňoch počas úradných hodín na Okresnom úrade Trebišov, odbore starostlivosti o životné prostredie, M.R.Štefánika 32, 075 01 Trebišov alebo s obstarávateľom strategického dokumentu - kontaktné údaje osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente a miesto konzultácie: Ing. Martin Hudec, Letná 45, 040 01 Košice, č. tel. 055/62 237 27, 0903 613 612. Konzultácie je možné vykonať v pracovné dni od 9.00 hod do 15.00 hod na obecnom úrade vo Veľkých Ozorovciach alebo po dohode na uvedených tel. číslach alebo telefónnom čísle obce 056/6789041. Prílohy Oznámenie o strategickom dokumente + strategický dokument s vyznačenými zmenami (grafická príloha) - prílohy sú doručené formou zverejnenia na odkaze citovanom vyššie.
Ing. Stanislav Bogdányi
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​9​6​1​7​1​5​7​6​7​
E-mail
o​s​z​p​.​t​v​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
w​w​w​.​m​i​n​v​.​s​k​
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k číslu OU-TV-OSZP-2024/005448-004
Obec Nový Ruskov, Sv. Cyrila a Metoda 155, 075 01 Trebišov 1 Obec Malé Ozorovce, Hlavná 108/29, Malé Ozorovce Obec Zbehňov, Hlavná 68/30, 078 01 Zbehňov Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice